SeminárkyShop

Vyhledávání v obchodě

 

Knihy, učebnice, testy a další

Přípravné kurzy

Jazyky

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Jak u nás nakupovat?

Jak objednávat?

Informace ke knihám a kurzům
seminarky@kampomaturite.cz
Mobil: +420 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7
Zpět na seznam

Moderní pedagogika (J. Průcha)

Moderní pedagogika (J. Průcha) Autor: Jan Průcha
Nakladatel: Portál
Vazba: brožovaná
Rozsah: 486 str.
Typ: učebnice
ISBN: 978-80-262-1228-7

Šesté, aktualizované a doplněné vydání

Kniha je určena studentům pedagogiky, sociologie, pedagogické psychologie, a také odborníkům a učitelům, školským manažerům, personalistům.

Existuje už mnoho knih o tom, jak by měla vypadat "ideální" škola nebo učitel. Víme však, co se opravdu děje ve školách? Co si z nich děti vlastně odnášejí? Jaké je naše školství ve srovnání se světem? A kam vlastně směřuje moderní pedagogické myšlení? Na tyto a další otázky odpovídá ojedinělá publikace, která se po svém prvním vydání rychle stala základní učebnicí i referenčním dílem pro všechny, kdo se zabývají vzděláváním. Autor na řadě příkladů ukazuje, jaké otázky si dnes klade věda o edukaci, jakých prostředků používá k jejich objasnění a k jakým, často překvapivým, závěrům dochází.

 

Cena: 559 Kč (běžná cena 575 Kč) Objednat

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., je uznávaným odborníkem v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, pracuje jako nezávislý expert a konzultant a přednáší na českých i zahraničních univerzitách. Je zakladatelem České asociace pedagogického výzkumu, působí v mezinárodních vědeckých organizacích a redakčních radách vědeckých časopisů. V roce 1995 mu byl udělen čestný doktorát univerzitou v Turku (Finsko). V nakladatelství Portál vydal knihy Moderní pedagogika, Přehled pedagogiky, Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, Učitel, Srovnávací pedagogika. Je spoluautorem publikace Pedagogický slovník.

Obsah publikace:

Obsah

Seznam definic
Seznam explorativních bloků
Předmluva
Předmluva k 2. vydání

kapitola 1
Co je pedagogika
1.1 Vymezení výrazu „pedagogika“
1.2 Pedagogika jako věda o edukaci
1.3 Terminologie pedagogiky

kapitola 2
Edukační realita: základní pojmy a vztahy
2.1 Problém „pedagogická praxe“
2.2 Edukační realita
2.3 Edukační procesy
2.4 Edukace
2.5 Edukační konstrukty
2.6 Edukační prostředí

kapitola 3
Edukační procesy v kontextu společnosti
3.1 Podstata edukačních procesů
3.2 Struktura a kontext edukačních procesů
3.3 Obecný model edukačního procesu
3.3.1 Geografické a demografické prostředí
3.3.2 Sociální prostředí
3.3.3 Politické prostředí
3.3.4 Ekonomické prostředí
3.4 Vstupní determinanty edukačních procesů

kapitola 4
Žák: subjekt edukace
4.1 Rozdílnost v inteligenci a nerovnost ve vzdělávání
4.2 Sociální a jazyková determinovanost vzdělávání
4.3 Kognitivní determinanty (Bloomova teorie)
4.4 Sexové rozdíly jako edukační determinanta
4.5 Některé současné trendy

kapitola 5
Učitel: charakteristiky profese edukátora
5.1 Vymezení profese učitele
5.2 Socioprofesní struktura učitelů
5.2.1 Feminizace učitelské profese
5.2.2 Prestiž učitelské profese
5.3 Osobnostní charakteristiky učitelů
5.3.1 Učitelovo pedagogické myšlení
5.4 Vývoj profesní dráhy učitelů
5.4.1 Volba učitelské profese
5.4.2 Profesní start: začínající učitel
5.4.3 Zkušený učitel (expert)
5.4.4 Konzervativní („vyhasínající“) učitel?

kapitola 6
Kurikulum: obsah školní edukace
6.1 Teorie kurikula
6.2 Formy existence kurikula
6.3 Kurikulum projektované ve vzdělávacích programech
6.3.1 Národní kurikulum a vzdělávací standardy
6.4 Jak kurikula regulují školní edukaci

kapitola 7

Učebnice: edukace zprostředkovaná médiem
7.1 Struktura a funkce učebnic
7.1.1 Učebnice jako kurikulární projekt
7.1.2 Učebnice jako didaktický prostředek
7.2 Učení z textu a vlastnosti učebnic
7.2.1 Obtížnost textu učebnic
7.3 Jak využívají učebnice učitelé
7.4 Učebnice, stát a tržní ekonomika

kapitola 8
Profil edukace ve školní třídě
8.1 Jak se zkoumá vyučování
8.2 Komunikace ve vyučování
8.3 Činnosti ve vyučování
8.4 Klima ve vyučování
8.4.1 Psychosociální klima ve třídě
8.4.2 Zdroje a důsledky klimatu ve třídě

kapitola 9
Výsledky a efekty školní edukace
9.1 Produkty školní edukace
9.2 Vzdělávací výsledky
9.2.1 Realizované evaluace vzdělávacích výsledků českých škol
9.2.2 Úroveň vzdělávacích výsledků českých škol
9.3 Efekty školní edukace
9.3.1 Empirické nálezy o efektech edukace

kapitola 10
Škola: instituce pro řízenou edukaci
10.1 Škola jako součást společnosti
10.2 Jak moderní pedagogika zkoumá fenomén „škola“
10.3 Školy české a školy zahraniční
10.3.1 Struktura českého školství ve srovnání se zahraničním
10.4 Jak školy fungují (měření efektivnosti škol)
10.5 Škola a prostředí: vztahy s rodiči a s veřejností
10.6 Jsou školy konzervativní instituce?

kapitola 11
Pedagogický výzkum: stav, struktura, fungování
11.1 K čemu slouží pedagogický výzkum
11.2 Profil pedagogického výzkumu na Západě
11.2.1 Infrastruktura pedagogického výzkumu
11.3 Stav pedagogického výzkumu v České republice

Literatura
Rejstřík věcný a jmenný

 

Seznam definic
(1) Pedagogika: praktická a teoretická
(2) Pedagogika: normativní a zjišťující 2
(3) Pedagogika: „přetvářecí funkce“
(4) Předmět obecné pedagogiky
(5) Funkce pedagogické teorie
(6) Antropologická koncepce pedagogiky
(7) Předmět pedagogických věd
(8) Vědecké poznání v pedagogice
(9) Předmět obecné pedagogiky
(10) Pedagogika v německém pojetí
(11) Inženýrská pedagogika
(12) Edukační vědy
(13) Edukační realita
(14) Edukační procesy
(15) Edukační konstrukty
(16) Učební prostředí
(17) Edukační proces
(18) Učení (psychologické pojetí)
(19) Edukační proces (v pedagogických situacích)
(20) Pedagogika (věda o edukačních procesech)
(21) Pedagogická situace
(22) Sociální interakce
(23) Kurikulum (Evropský pedagogický tezaurus)
(24) Kurikulum (britský Dictionary of Education)
(25) Kurikulum (německá encyklopedie Pädagogik)
(26) Kurikulum (český Pedagogický slovník)
(27) Cílové standardy
(28) Kmenové učivo
(29) Skryté kurikulum
(30) Didaktický text
(31) Vyučování
(32) Pedagogická komunikace
(33) Pedagogické řízení
(34) Výsledky edukace
(35) Efekty edukace
(36) Kvalita edukace
(37) Akontabilita (ve sféře školní edukace)
(38) Efektivnost edukace
(39) Efekty edukace (Windham)
(40) Škola (Meyers kleines Lexikon – Pädagogik)
(41) Komplexní definice „školy“
(42) Vědecký výzkum (Kerlinger)
(43) Pedagogický výzkum (Wörterbuch Pädagogik)
(44) Pedagogický výzkum a vývoj (OECD)

 

 

Seznam explorativních bloků
(1) Rozdílná pojetí pedagogiky v Německu a ve Francii
(2) Informační toky mezi pedagogikou a sociálními vědami
(3) Posuzování důležitosti pedagogických termínů experty
(4) Edukace v zemích Dálného severu
(5) Vliv industrializace na edukační procesy
(6) Etnické rozdíly v inteligenci žáků
(7) Závislost jazykového kódu na sociální třídě
(8) Komunikace matek s dětmi: sociální diference
(9) Sociální determinanty prospěchu žáků
(10) Schopnost žáků porozumět textu jako edukační determinanta
(11) Sexové rozdíly v užívání počítačů u německých žáků a studentů
(12) Sexové rozdíly ve čtenářské gramotnosti: situace v ČR a v jiných zemích
(13) Osobnostní charakteristiky českého učitele
(14) Učitelova odpovědnost za úspěšnost žáků: čeští učitelé
(15) Jak učitelé sami hodnotí svou úspěšnost?
(16) Motivace k učitelství a profesní perspektivy 04
(17) Profil budoucích českých učitelů
(18) Začínající učitel v české škole
(19) Problémy začínajících učitelů na Západě
(20) Co z pedagogické teorie je pro učitele důležité
(21) Psychické stavy úspěšných učitelů
(22) Slabikáře a čítanky jako zdroje poznání a předsudků
(23) Měříme didaktickou vybavenost učebnic
(24) Míra obtížnosti didaktických textů
(25) Zacházení s učebnicemi u českých, amerických a australských učitelů
(26) Komunikační ostýchavost a prospěch žáků
(27) Profil reálného vyučování
(28) Klima ve třídách české základní školy
(29) Hodnocení klimatu tříd jejich žáky a jejich učiteli
(30) Participace žáků ve vyučování: české třídy
(31) Přidaná hodnota v produkci českých škol
(32) Dlouhodobé efekty předškolního vzdělání
(33) Model efektivnosti škol
(34) Změny ve švédské základní škole v průběhu 25 let
(35) Vztahy výuky a výzkumu na vysokých školách
(36) Profil informačních zdrojů v českém pedagogickém výzkumu

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na seminarky@kampomaturite.cz.
© Seminarky.cz   © seminarky@kampomaturite.cz.
© KamPoMaturite.cz